Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.»
– Forbrukertilsynet

Otto Moe sin rolle – hvordan vi arbeider

I tillegg til å etterleve nasjonal lovgivning, arbeider Otto Moe med:

  • Å unngå forårsake, medvirke til eller gjennom forretningsforbindelser være innblandet i brudd på menneskerettigheter, miljøskader og bestikkelser. Graden av tilknytning til menneskerettighetsbruddet, miljøskaden eller bestikkelsen avgjør hvordan bedriften bør gå frem. Vi arbeider fortløpende med å få informasjon fra våre leverandører og underleverandører om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.
  • Å foreta aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser, og gjøre rede for hvordan disse konsekvensene håndteres. Innhold og omfang av aktsomhetsvurderinger avhenger av den konkrete situasjonen, og tilpasses størrelsen på foretaket/prosjektet, det generelle risikonivået og andre spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt.
  • Å sørge for at berørte interessenter får reell anledning til å fremme sine synspunkter og bli tatt hensyn til i planleggings- og beslutningsprosesser i tilknytning til prosjekter eller annen virksomhet som kan få betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet.
  • Å samarbeide tett med lokalsamfunn, skape arbeidsplasser og legge til rette for opplæringsmuligheter for ansatte. Å etablere et godt forhold til arbeidere er spesielt viktig.
  • Å ta i bruk gode prinsipper og god praksis for eierstyring og selskapsledelse.

Aktsomhetsvurderinger som foretas skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.